chsh

 名称:chsh
 
 使用权限:所有使用者
 
 用法:shell>> chsh
 
 说明:更改使用者 shell 设定
 
 范例:
 
  shell>> chsh
  Changing fihanging shell for user1
  Password: [del]
  New shell [/bin/tcsh]: ### [是目前使用的 shell]
  [del]
 
  shell>> chsh -l ### 展示 /etc/shells 档案内容
  /bin/bash
  /bin/sh
  /bin/ash
  /bin/bsh
  /bin/tcsh
  /bin/csh